Privacyverklaring

Uw privacy, onze waarborg

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG versterkt uw privacyrechten. Dankzij deze verordening geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie.
In het kort
Wij gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de gegevens van onze cliënten en medewerkers. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de privacy policy. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de AVG stelt.
Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.
Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, etc. Dit doen wij op een beveiligde manier en alleen als dit nodig is.
Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken en hebben een geheimhoudingsplicht.
Uw rechten
U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren. Ook kunt u alijd uw gegevens laten verwijderen, met uitzondering van de gegevens waarvan wij wettelijk verplicht zijn ze te bewaren.
Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen).
Wilt u uw gegevens inzien dan kunt u dit vragen aan uw zorgverlener.
Complimenten of klachten
Als u complimenten of klachten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming. Mocht u er met onze functionaris gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Functionaris gegevensbescherming
Let op: de onderstaande contactgegevens zijn uitsluitend bedoeld voor vragen over privacyzaken.
Ricardo Barkey, functionaris gegevensbescherming
Stuur e-mail
06 235 11 901